Sito Molekularne MS

Sita molekularne (molecular sieves) to grupa syntentycznych materiałów zeolitowych o precyzyjnej i jednolitej strukturze porowatej. Dzięki ich wyjątkowej strukturze mogą selektywnie adsorbować gazy i ciecze w oparciu o rozmiar i polaryzację cząsteczek. Szeroko stosowane do osuszania gazów i cieczy procesowych oraz osuszania powietrza sprężonego

Sito molekularne 3a, 4a i 13X
Struktura krystalograficzna różnego typu sita molekularnego
Struktura krystalograficzna różnego typu sita molekularnego

Sita molekularne MS (molecular sieves) są to glinokrzemiany zawierające w swym składzie tlenki metali alkaicznych oraz metali dwuwartościowych, wyróżniające się ściśle regularną budową struktury wewnętrznej. Mają porowatą strukturę, składającą się z wielu różnych kationów, takich jak Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i in. a ich wolne przestrzenie wypełnione są cząstkami wody.
Głównymi elementami strukturalnymi zeolitowych sit molekularnych są ugrupowania tetraedryczne SiO4. Ich ogólny wzór strukturalny wygląda następująco:

Me2/n O ∙ Al2O3 ∙ xSiO2 * yH2O

gdzie:
Me – kation metalu alkaicznego,
n –wartościowość metalu alkaicznego.

Tetraedry tworzą trójwymiarową formę przestrzenną grupując się ze sobą wspólnymi atomami tlenu. Do podstawowych struktur zaliczane są sześciany (8 tetraedrów), piramidy heksagonalne (12 tetraedrów) oraz kubooktaedry (24 tetraedrów). Niektóre z atomów pierwiastka krzemu są zastąpiona przy pomocy atomu glinu, wytwarzając tym połączeniem ładunek ujemny (co wynika z niższej wartościowości glinu). W niezajętej strukturze porowatej zeolitów poza wodą pierwiastkową zlokalizowane są kationy metali grup I i II, równoważące ładunek elektryczny. Struktura wewnętrzna tworzy system kanalików, których kształt wpływa na właściwości adsorpcyjne materiałów. Kanaliki mogą tworzyć systemy o nie przenikających się kanałach i jednakowych rozmiarach, dwuwymiarowe systemy kanałów oraz trójwymiarowe układy przecinających się kanałów.
Sita molekularne są materiałami adsorpcyjnymi, wykazującymi wysoką zdolność do selektywnej adsorpcji, posiadające ponadto zdolność do rozdzielania mieszanin na podstawie różnicy w rozmiarach i kształcie adsorbowanych cząsteczek. Główny podział sit molekularnych prowadzony jest względem efektywnej średnicy porów. Wyróżniamy w ten sposób następujące materiały:

  • Sito molekularne 3A (efektywna średnica porów 3 Å)
  • Sito molekularne 4A (efektywna średnica porów 4 Å)
  • Sito molekularne 5A (efektywna średnica porów 5 Å)
  • Sito molekularne 13X (efektywna średnica porów 10 Å)

Wysoka selektywność adsorbowanych związków

Sita molekularne MS posiadają doskonałą selektywność i pozwalają na usuwanie konkretnych związków z gazów i cieczy

Możliwa wielokrotna regeneracja

Produkty z grupy Sit molekularnych MS (molecular sieves) mogą być wielokrotnie regenerowane i znajdują zastosowania w instalacjach PSA, VPSA i TSA.

Produkt o długim czasie przydatności

Sita molekularne MS dostarczane są w szczelnych beczkach lub workach i przy właściwym przechowywaniu nie tracą swoich właściwości.

Nietoksyczne i bezpieczne dla środowiska

Wszystkie z produktów w grupie sit molekularnych MS są materiałami nietoksycznymi i bezpiecznymi dla środowiska.

Wiele możliwych aplikacji

Sita molekularne MS są grupą materiałów adsorpcyjnych o wielu różnych zastosowaniach. Jeżeli potrzebujesz pomocy w doborze materiału do procesu zapraszamy do kontaktu!

Technologia sit molekularnych jest typowo stosowana do procesów separacyjnych, w których wymagana jest wysoka selektywność usuwania określonych składników. Sita molekularne mogą być stosowane m.in. do osuszania gazów i cieczy (osuszanie rozpuszczalników) w przemyśle chemicznym, usuwanie związków siarki (H2S, COS i merkaptanów), oczyszczanie wodoru w procesach PSA (usuwanie z gazu syntezowego CO, CO2, CH4, N2), oczyszczanie powietrza w kriogenicznych instalacjach separacji powietrza, osuszania powietrza sprężonego i wielu innych.

Sito molekularne 3A

Odwanianie strumieni nienasyconych węglowodorów, w tym gazu z krakingu termicznego ropy naftowej, propylenu, acetylenu i innych; suszenie cieczy o właściwościach polarnych (metanol, etanol); separacja NH3 i wody z przepływu azotu/wodoru; uniwersalny środek osuszający w mediach polarnych i niepolarnych

Sito molekularne 4A

Wykorzystywany głównie do odwadniania statycznego i dynamicznego gazów i cieczy. Pozwala na selektywne usuwanie związków takich jak H2O, SO2, CO2, H2S, C2H4, C3H6. Jest powszechnie uważany za uniwersalny materiał osuszający. Stosowany również do rozdzielania gazu ziemnego i alkenów.

Sito molekularne 5A

Osuszanie i oczyszczanie gazów i powietrza. Szeroko stosowany do odwadniania i odsiarczania gazu ziemnego i LNG. Stosowany w technologiach separacji wodoru (SMR, WGS, zgazowanie węgla) w instalacjach PSA, VPSA. Wykorzystywany również w instalacjach do produkcji tlenu.

Sito molekularne 13X

Szeroko stosowany w technologiach osuszania gazów procesowych i osuszaniu sprężonego powietrza. Wykorzystywany do osuszania, odsiarczania i oczyszczania gazów w przemyśle petrochemicznym oraz gazu ziemnego w innych zastosowaniach. Używany do oczyszczania powietrza (usuwanie wody i CO2) w kriogenicznych instalacjach separacji powietrza.

Grupa produktowa Sita Molekularne MS

Grupa produktowa Sita Molekularne MS to szeroki zakres zeolitowych adsorbentów syntetycznych, przystosowanych do selektywnej adsorpcji różnego rodzaju gazów i cieczy..

Sito molekularne 3a, 4a i 13X

Sita molekularne

Sita molekularne (molecular sieves) to syntetyczne adsorbenty zeolitowe charakteryzujące się niezwykle regularną porowatością, pozwalającą im na selektywne usuwanie gazów i cieczy. Materiał ten jest często stosowany w generatorach tlenu (molecular sieve for oxygen), instalacjach odwadniania rozpuszczalników, separacji wodoru z gazów procesowych i innych. Komercyjne nazwy dla sit molekularnych to m.in. SYLOBEAD, AxSorb, Honeywell.

Sito molekularne 3A

3A

Adsorbent do osuszania gazu z krakingu termicznego, olefin i gazu ziemnego. Jego efektywna średnica porów wynosi 3 Å.

Sito molekularne 4A

4A

Wysoceporowaty glinokrzemian o efektywnej średnicy porów 4 Å. Wykorzystywany szeroko do suszenia gazów, par i cieczy.

Sito molekularne 13X

13X

Adsorbent o efektywnej średnicy porów 10 Å. Ze względu na wysoką adsorpcję wody i CO2 jest szeroko stosowany w kriogeniczych instalacjach separacji powietrza.

Poszukujesz Sita Molekularnego? Jesteś we właściwym miejscu!

Dobieramy i dostarczamy materiały adsorpcyjne do procesów technologicznych. Potrzebujesz pomocy?

Zamów produkt

Sito molekularne do zastosowań przemysłowych